Gearáin

Gearáin faoi Aschur RTÉ 2011

Údarás Craolacháin na hÉireann agus Gearáin faoi Aschur RTÉ in 2011

Líon na nGearán

Chuir an BAI 147 gearán ar aghaidh chuig RTÉ in 2011. Is ionann sin agus díreach os cionn leath an mhéid a fuarthas an bhliain roimhe sin, nuair a cuireadh 284 gearán ar aghaidh chuig RTÉ. Léiríonn sin athrú ar phróisis ghearán an BAI ina n-iarrann an BAI ar ghearánaithe gearán a chur in iúl do chraoltóirí ar dtús agus gan seirbhísí an BAI a iarraidh ach amháin sa chás nach mbíonn siad sásta leis an bhfreagra a fhaigheann siad ó na craoltóirí.
 

Líon na nGearán ar Seasadh Leo

Seasadh le 7 ngearán in 2011. Laghdú é sin ar an líon a seasadh leis in 2010 nuair a seasadh le 11 gearán.
Mar seo a leanas a bhí na gearáin ar seasadh leo in 2011

  • Legend of the Seekers Sheas an BAI le gearán a rinneadh faoin gclár seo gur craoladh ábhar foréigneach ag am míchuí. Ba in 2010 a craoladh an clár seo agus ba in 2011 a rinne an BAI a chinneadh.
  • Tubridy Fuarthas nach raibh léirmheas nuachtán a rinne an láithreoir oibiachtúil agus neamhchlaonta. Ba in 2010 a craoladh an clár agus ba in 2011 a rinne an BAI a chinneadh.
  • Anonymous Sheas an BAI le gearán go ndearna scéal grinn faoi éigniú Sárú ar Chód Chaighdeáin Clár maidir le dochar agus masla.
  • Marian Finucane Show Chinn an BAI nár chomhlíon agallamh le hiar-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Pat Cox, na ceanglais maidir le hoibiachtúlacht agus neamhchlaontacht
  • Desperate Housewives Fuarthas gur craoladh eagrán den tsraith seo ag am míchuí, de bharr ábhar gnéis a bheith ann
  • News (6.01 agus 9.00) Rinneadh dhá ghearán faoi thuairisciú míchruinn mar thoradh ar thuairisc faoi ghabháil lucht agóide Shell-chun-Sáile agus faoi ráitis mhíchuí a dúirt Gardaí. Duine de na daoine a gabhadh a rinne na gearáin. Seasadh leis na gearáin.

Tabhair ar aird gur sheas an BAI in 2012 le roinnt gearán eile a rinneadh faoi chláir a craoladh in 2011. Áirítear orthu sin 7 ngearán faoin gclár Frontline Presidential Debate an 24 Deireadh Fómhair 2011. Cuirfear san áireamh iad sin sna figiúirí don bhliain 2012


Réimsí Aschuir as ar lean Gearáin

  • 52 Gearán a lean as Nuacht agus Cúrsaí Reatha (bhain 9 gcinn díobh sin le mír faoi oideachas sa chlár Frontline, bhain 14 leis an díospóireacht uachtaránachta ar Prime Time agus bhain 7 gcinn leis an díospóireacht uachtaránachta ar Frontline)
  • 50 gearán a lean as Cláir Teilifíse (cláir inmheánacha a bhí i 24 díobh sin, cláir choimisiúnaithe a bhí i 23 eile agus cláir cheannaithe a bhí i 3 gcinn)
  • 32 gearán a lean as Cláir Raidió
  • 13 gearán a lean as Fógraí


Na cláir a ndearnadh an líon is mó gearán ina leith

The Frontline 18,

Prime Time 15,

The Late Late Show 11,

Liveline 8,

The Savage Eye 8

www.rte.ie/about/ie