Gearáin

Gearáin faoi Aschur RTÉ 2010

Údarás Craolacháin na hÉireann agus Gearáin faoi Aschur RTÉ 2010

An Líon Gearán
Chuir an BAI 284 gearán ar aghaidh chuig RTÉ in 2010. B’shin laghdú ar an líon a cuireadh ar aghaidh in 2009 tráth ar cuireadh 423 ar aghaidh. 339 a bhí i gceist in 2008.

An Líon Gearán ar Seasadh Leo
11 gearán an líon gearán ar seasadh leo in 2010. Ardú é sin ar 2009 tráth ar seasadh le 4 gearán. Seasadh le 18 gearán in 2008. Chuirfeadh líon 2010 duine amú beagán mar go mbaineann 5 gearán ar seasadh leo le haon chlár amháin. Seo a leanas na gearáin ar seasadh leo in 2010

Prime Time (5)
Seasadh le 5 gearán a rinneadh faoi chlaontacht tuairisce ar strúchtúir bheartaithe bainistíochta i scoileanna.

No Frontiers (2)
Seasadh le dhá ghearán faoin gclár taistil. Deir Ryanair go raibh an t-eolas a tugadh maidir le heitiltí agus ceann scríbe fabhrach le Aer Lingus. Sheas an BAI leis an ngearán ar an mbonn gur sáraíodh Cód Ginearálta Cumarsáide Tráchtála.

Fógra Raidió don Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (2)
Seasadh le 2 ghearán a rinneadh faoi fhógra raidió don RIAI. Bhí RTÉ i gceartlár aighnis idir ailtirí cáilithe agus iadsan a bhíonn ag cleachtadh ach nach bhfuil aon cháilíochtaí foirmiúla acu.

Drivetime (1)
Fuarthas go raibh nithe a dúradh faoi chiontóir le linn plé ar choireacht ar Drivetime éagórach.

Fógra Teilifíse do Optical Express (1)

Fuarthas gur sháraigh fógra a raibh Pádraig Harrington ann an Cód Ginearálta Cumarsáide Tráchtála maidir leis an gcosc atá ar phearsantachtaí tacú le nósanna imeachta leighis.

Na Réimsí Aschuir ar bhain na Gearáin leo

Le Nuacht agus Cúrsaí Reatha a bhain 119 Gearán (54 díobh a bhain le clár amháin A Brian Cowen Press Conference )

Le cláir theilifíse a bhain 84 gearán (40 le léiriúcháin in-tí, 35 le cláir ar déanadh coimisiúnú orthu agus 9 le cláir a ceannaíodh )

Bhain 60 gearán le Cláir Raidió

Bhain 21 gearán le Fógraí (12 le Teilifís, 8 le Raidió, 1 le Raidió & Teilifís le chéile)


Na Cláir is mó a tharraing gearáin (Seachas Nuacht agus Cursaí reatha)

 • The Late Late Show 25 (bhain 16 díobh sin le clár amháin faoi choireacht sceana)
 • Liveline 14
 • Today with Pat Kenny 12

Nuacht agus Cursaí Reatha

 • Brian Cowen Press Conference 54
 • Prime Time/Prime Time Investigates 23 (bhain 13 díobh sin le tuairisc ar struchtúir bainistíochta scoileanna)1
 • The Frontline 18 (bhain 10 díobh sin le clúdach a rinneadh ar an ábhar páirtnéireacht shóisialta)
 • News (Gach feasachán raidió agus teilifíse) 18

Torthaí na nGearán

 • Réitíodh 166 gearán (i.e. tharraing na gearánaigh siar a gcuid gearán nuair a fuair siad aighneacht RTÉ ag cosaint an chláir)
 • Níor sheas an BAI le 91 acu
 • Seasadh le 11
 • Tarraingníodh an chuid eile siar nó bhí siad neamhbhailí

www.rte.ie/about/ie