Gearáin

Ceart Freagartha

Forálann Alt 49 den Acht Craolacháin 2009 do cheart freagartha in imthosca sainiúla.

Sa chás is go mbíonn duine den tuairim go bhfuil míchlú tarraingthe air nó uirthi mar thoradh ar fhíoras nó ar fhaisnéis míchruinn tá sé de cheart aige/aici ceart freagartha a lorg. Ba chóir do dhuine ar mian leis leas a bhaint as an gceart seo teagmháil a dhéanamh le Ceannasaí Comhlíonadh Craolta i bhfoirm litreach nó ríomhphoist.

Ceannasaí Comhlíonadh Craolta
RTÉ
Domhnach Broc
Baile Átha Cliath 4

Ríomhphost: peter.feeney@rte.ie

Ní mór an iarraidh a dhéanamh laistigh de 21 lá ón gcraoladh. Ní mór faisnéis leordhóthanach a bheith san iarraidh le go mbeifear ábalta an craoladh ina líomhnaítear a raibh na fíorais míchearta nó an fhaisnéis mhícheart ann a aithint. Ní mór do RTÉ a chinneadh laistigh de 10 lá cibé an gceadóid sé iarraidh nó an ndiúltóidh sé dó. Má chinntear ceart freagartha a thabhairt ní mór teacht ar chomhaontú leis an té a iarrann iarraidh maidir le foirm an chearta freagartha.

Má chinntear iarraidh ar cheart freagartha a dhiúltú nó má bhíonn easaontas ann maidir le foirm an chearta freagartha tá meicníocht achomhairc ar fáil don té a iarrann iarraidh. Ní mór an t-athcomharc sin a dhéanamh le Údarás Craolacháin na hÉireann i bhfoirm litreach nó ríomhphoist.

An Coiste Comhlíonta
Coimisiún Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath 2

Ríomhphost: info@bai.ie

Ní mór an t-athchomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá ón dáta ina ndiúltaítear cead ar cheart freagartha. Má chinneann an BAI gur chóir ceart freagartha a chraoladh tá sé de chumhacht aige ordú a thabhairt do RTÉ sin a chraoladh. Tá sé de chumhacht ag an BAI freisin foirm an chearta freagartha a chinneadh.

Right of Reply

Where a person is of the opinion that his or her reputation has been impugned by an assertion of incorrect facts or information s/he is entitled to seek a right-of-reply.

Section 49 of the Broadcasting Act 2009 provides for ...

Tuilleadh »

www.rte.ie/about/ie