Gearáin

An próiseas chun déileáil le gearáin

Faoi alt 47 agus alt 48 d'Acht Craolacháin 2009 tá dualgas ar gach craoltóir cleachtas a chur i bhfeidhm chun déileáil le gearáin.

  • Déanfaidh craoltóir leorbhreithniú cuí ar ghearán a dhéanfaidh duine maidir leis an tseirbhís craolacháin a sholáthraíonn an craoltóir, is gearán arb é tuairim an chraoltóra ina leith gur de mheon macánta a rinneadh é agus nach gearán suaibhreosach nó cráiteach é. Alt 47 (1)
  • Déanfar gearán leis an gcraoltóir tráth nach déanaí ná 30 lá tar éis dháta an chraolta Alt 47 (2) (a)
  • Déanfaidh craoltóir cód cleachtais a ullmhú agus a chur i ngníomh chun déileáil le gearáin Alt 47 (3)

Cód Cleachtais RTÉ chun déileáil le Gearáin

Tá sé de dhualgas ar RTÉ faoi Alt 39 (1) den Acht Craolacháin 2009 a chinntiú

(a) go ndéanfar an nuacht ina iomláine a thuairisciú agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an chraoltóra féin a chur in iúl

(b) go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid féin nó dá cuid féin a nochtadh, ach amháin i gcás nach mbeidh sé indéanta an mhír seo a chur i bhfeidhm i ndáil le haon chraolachán aonair, go bhféadfar a mheas gur aonad amháin dhá chraolachán ghaolmhara nó níos mó, má tharchuirtear na craolacháin laistigh de thréimhse réasúnach óna chéile

(c) nach gcraolfaidh aon ní a bhféadfaí a mheas le réasún gur ní is cúis le díobháil nó col, nó gur dóigh dó coireacht a chur chun cinn nó a ghríosú nó gur de ghné é a dhéanfadh dochar d'údarás an Stáit.

(d) nach ndéanfar, i gcláir agus sna modhanna a úsáidfear chun na cláir sin a dhéanamh, cúngú míréasúnach ar phríobháideachas aon phearsan aonair.

(2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1)(a) nó (b) ar (RTÉ) páirtithe polaitíochta a tharchur ar choinníoll nach ndéanfaidh (RTÉ), le linn dó an t-am le haghaidh craolacháin den sórt sin a leithroinnt, tosaíocht mhíchothrom a thabhairt d'aon pháirtí polaitíochta

Tá dualgas ar RTÉ chomh maith cloí leis na Cóid Chraolacháin arna n-ullmhú ag Údarás Craolacháin na hÉireann a rialóidh caighdeáin agus cleachtais i gcláir agus i bhfógraíocht.

1. Cód Cumarsáide Ginearálta - Údarás Craolacháin na hÉireann (Fógraíocht)
2. Cód Cumarsáide Tráchtála (Leanaí) - Údarás Craolachain na hÉireann (Fógraíocht Leanaí)
3. Cód Caighdeán Clár - Údarás Craolacháin na hÉireann
4. Cód Iompair ODAS le haghaidh soláthraithe seirbhíse meán a sholáthraíonn seirbhísí meán closamhairc ar éileamh

Tá na cóid sin ar fáil ar láithreán gréasáin Údarás Craolacháin na hÉireann


I dteannta an mhéid sin thuas tá a gCaighdeáin agus a dTreoirlínte inmheánacha féin ag RTÉ. Féach Treoirlnte Iriseoireachta 2012

Conas Gearán a Dhéanamh

Más é tuairim daoine sa phobal:

  • gur sháraigh clár nó píosa de chlár nó fógra a craoladh ar RTÉ foráil d'Alt 39 (1) (a), (b), (d) nó (e) den Acht Craolacháin nó
  • gur mainníodh cloí le foráil de chuid Chóid an BAI.

tá siad i dteideal a gcuid tuairimí a chur in iúl. Is féidir gearán a dhéanamh ar ríomhphost chuig complaints@rte.ie

Is féidir Foirm Gearáin comhlánaithe, atá ar fáil faoi 'Naisc Ghaolmhara' thíos, a sheoladh trí ríomhphost chuig complaints@rte.ie

nó trí scríobh chuig: Gearáin, Oifig Eolais RTÉ, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4.

Tá RTÉ tiomanta freagra a thabhairt ar gach gearán réasúnach maidir le hábhar clár nó le fógraíocht nach meastar gur ábhar suaibhreosach nó cráiteach é. Is é polasaí RTÉ gur chóir go dtabharfaí freagraí a mbíonn brí leo ar gach gearán agus go ndéanfaidh iarracht aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna faoi leith a ardaítear i ngearán.

Tá RTÉ tiomanta don méid seo a leanas:
I gcás gach gearán a fhaightear i bhfoirm scríofa nó ríomhphoist tabharfaidh comhalta cuí den fhoireann léiriúcháin freagra air laistigh de 20 lá oibre.

Athbhreithniú Inmheánach ar Ghearáin

Mura mbeidh daoine sa phobal a dhéanann gearán sásta leis an bhfreagra a bheidh faighte acu, tá próiseas athbhreithnithe ar fáil laistigh de RTÉ. Is Bainisteoir Eagarthóireachta a bheidh sinsearach ar an gcomhalta foirne a thug freagra ar an ngearán an chéad uair a dhéanfaidh an t-athbhreithniú. Ba chóir iarratas ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh chuig

Ceannasaí Comhlíonta Craolta,

RTÉ,
Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath 4.
nó ar ríomhphost chuig complaints@rte.ie

Gearán a dhéanamh maidir le Fógraíocht ar RTÉ

Féadfaidh daoine den phobal ar mian leo gearán a dhéanamh faoi fhógraí a chraoltar ar RTÉ gearán a dhéanamh chomh maith chuig an Údarás Caighdeán Fógraíochta d'Éirinn (ASAI).Tá sonraí ar fáil ar láithreán gréasáin Údarás Caighdeán Fógraíochta Éireannn (ASAI). Féach thíos.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie