Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Faoi RTÉ

RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) an eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí in Éirinn.

RTÉ (Raidió Teilifís Éireann) an eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí in Éirinn.  Déanann RTÉ ceannródaíocht maidir leis na meáin chumarsáide in Éirinn agus cuirtear seirbhísí cuimsitheacha ilmheáin, atá éifeachtach ó thaobh costais, ar fáil saor ar an aer do phobal na hÉireann agus do dhaoine ar fud an domhain ar spéis leo iad.

Bíonn seirbhísí RTÉ neamhchlaon mar is dual faoin reachtaíocht. Is eagraíocht RTÉ a dtéann an chruthaitheacht go smior inti; léirítear agus coimisiúnaítear réimse leathan ábhar cláir chun freastal ar riachtanais lucht féachana agus éisteachta iléagsúil.  Is iondúil, i rith aon bhliain ar bith, níos mó ná 18 den 20 clár is mó a mbreathnaítear orthu ar fud na gcainéal ar fad atá ar fáil in Éirinn á gcraoladh ar na cainéil teilifíse RTÉ One agus RTÉ Two.  Seo a leanas na seirbhísí teilifíse a chuireann RTÉ ar fáil:  RTÉ One, RTÉ One HD, RTÉ One +1, RTÉ Two, RTÉ Two HD, RTÉjr agus RTÉ News Now.

Éisteann níos mó ná 50% de na daoine fásta in Éirinn le seirbhísí raidió RTÉ gach seachtain.  RTÉ Radio 1 an t-aon stáisiún raidió in Éirinn a bhfuil níos mó ná 1,000,000 éisteoir aige.  Tá ceithre phríomhstáisiún raidió á gcur ar fáil ag RTÉ (RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm, RTÉ lyric fm agus RTÉ Raidió na Gaeltachta).  Chomh maith leo sin, tá cúig stáisiún raidió a chuirtear ar fáil go digiteach amháin (RTÉ Radio 1 Extra, RTÉ Pulse, RTÉ Gold, RTÉ 2XM, agus RTÉjr Radio, an t-aon stáisiún raidió in Éirinn do leanaí amháin).

Cuireann RTÉ réimse leathan seirbhísí digiteacha ar fáil chomh maith. Seirbhísí lena n-áirítear an láithreán gréasáin uileghabhálach (RTÉ.ie), RTÉ News Now (seirbhís dhigiteach nuachta 24 uair a chloig), agus an t-iliomad aip a bhaineann le seánraí faoi leith, ina measc aip speisialta RTÉjr do dhaoine óga, chomh maith leis na seinnteoirí mór-ráchairte, RTÉ Player agus RTÉ Radio Player, agus an tseirbhís teilitéacs (RTÉ Aertel).  Is cartlann ábhar craolta agus grianghrafadóireachta é RTÉ Archives ina gcaomhnaítear cartlann lón closamhairc agus cló RTÉ thar ceann mhuintir na tíre.

Tá Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ (ceolfhoireann náisiúnta na hÉireann), Ceolfhoireann Choirme RTÉ, Ceathairéad Contempo RTÉ, Cór na nÓg RTÉ (cór na leanaí) agus Cór Fiolarmónach RTÉ le háireamh ar Cheolfhoirne, Cheathairéad agus Chóir RTÉ.

Is faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht RTÉ atá Saorview, an chéad seirbhís teilifíse digití saor go haer in Éirinn. Tá na seirbhísí seo a leanas de chuid RTÉ ar fáil ar Saorview: RTÉ One, RTÉ Two HD, RTÉ News Now, RTÉjr, RTÉ One +1 agus RTÉ Aertel Digital, mar atá seirbhísí raidió FM agus digiteacha uile RTÉ.

Bíonn RTÉ i gceartlár an tsaoil in Éirinn agus is é croí earnáil na meán cumarsáide in Éirinn é nuair is mó ná riamh na meáin agus na heagraíochtaí éagsúla i dtuilleamaí a chéile.  Tá breis eolais faoi straitéis RTÉ go dtí an bhliain 2018 ar fáil ar http://www.rte.ie/about/en/policies-and-reports/reports/2013/0916/474579-rte-makes-available-five-year-strategy-documents/

Is féidir coinneáil ar an eolas faoi RTÉ ar Twitter ach @rte a leanúint.

MAOINIÚ

Is féidir breis eolais a fháil faoi na modhanna ina maoinítear RTÉ ar http://www.rte.ie/about/ie/how-rte-is-run/2012/0330/315623-an-ceadunas-teilifise/

Is eagraíocht meán cumarsáide déchistíochta atá in RTÉ. Ní ghlantar an costas iomlán a bhaineann leis na seirbhísí poiblí a chur ar fáil ón táille ceadúnais amháin.  Tugtar, dá réir sin, de shainordú do RTÉ faoin reachtaíocht an teacht isteach tráchtála is mó is féidir a ghnóthú.  Déantar an t-ioncam sin a infheistiú sna seirbhísí.  Mar gheall ar an lagtrá géar i gcúrsaí eacnamaíochta in Éirinn, tá laghdú €130,000,000 ar na costais tugtha i gcrích ag RTÉ ón mbliain 2008 i leith agus laghdú níos mó ná 500 ar an lucht oibre. Tá níos mó ná 500 duine den lucht oibre imithe ón eagraíocht le tamall anuas.  Ina ainneoin sin, tá an punann seirbhísí agus an t-aschur seirbhíse poiblí coinnithe mar a bhí ag RTÉ agus leantar den éabhlóid trí theacht ar bhealaí nua chun freastal ar an lucht éisteachta agus féachana.

Tugtar briseadh síos iomlán ar an gcaoi a maoinítear RTÉ i dTuarascáil Bhliantúil RTÉ http://static.rasset.ie/documents/about/2012-irish-annual-report-for-the-web.pdf

www.rte.ie/about/ie