Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Mar a dhéantar RTÉ a Mhaoiniú

Craoltóir seirbhíse poiblí é RTÉ a bhfuil maoiniú aige ó dhá fhoinse; déantar a chuid gníomhaíochtaí a mhaoiniú le hioncaim tráchtála agus le táille Ceadúnais Teilifíse.

Ceisteanna Coitianta faoin gCeadúnas Teilifíse

Cad le haghaidh an Ceadúnas Teilifíse?

Cé a bhailíonn an Táille Ceadúnais Teilifíse?

Cé a fhaigheann an t-airgead ón Táille Ceadúnais Teilifíse?

Cén fáth a mbíonn fógraí ar RTÉ?

Conas a bhaineann RTÉ úsáid as airgead na táille ceadúnais?

An bhfuil Ceadúnas Teilifíse ag teastáil uaim?

Má tá níos mó ná teilifís amháin agam?

Mura bhfuil Ceadúnas Teilifíse agam?

Cá mhéad a chosnaíonn Ceadúnas Teilifíse?

Conas is féidir liom Ceadúnas Teilifíse a cheannach?

Má bhogaim go dtí teach nua?

Má tá an dara teach nó teach saoire agam?

Má tá roinnt brainsí ag mo ghnólacht?

An bhfuilim i dteideal  Ceadúnas Teilifíse saor in aisce?

Cad le haghaidh an Ceadúnas Teilifíse?

In Éirinn, déantar craolachán seirbhíse poiblí a pháirt-mhaoiniú ó ioncam a bhailítear ón bpobal tríd an Táille Ceadúnais Teilifíse.

Ar ais go dtí an barr

Cé a bhailíonn an Táille Ceadúnais Teilifíse?
Is é An Post, arna cheapadh ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an t-aon ghníomhaire chun Ceadúnais Teilifíse a dhíol leis an bpobal. Coimeádann An Post bunachar sonraí de na seoltaí a bhfuil ceadúnas acu agus nach bhfuil ceadúnas acu agus déantar é a sheiceáil agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) as Ceadúnais Teilifíse do chéatadán dá cuid cliant a cháilíonn don Cheadúnas Teilifíse “Saor in Aisce”.

Íoctar an t-ioncam ó cheadúnais ón dá chomhlacht sin leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC). Íocann RCGAG deontas i gcabhair den tsuim oiriúnach le RTÉ ansin.

Ar ais go dtí an barr

Cé a fhaigheann an t-airgead ón Táille Ceadúnais Teilifíse?
Ní fhaigheann RTÉ an t-airgead ar fad ón Táille Ceadúnais.Téann thart ar 7% den ioncam ó cheadúnais chuig Ciste Craolacháin an BCI. Féadfaidh léiritheoirí / craoltóirí neamhspleácha iarratas a dhéanamh ar an gciste seo do thionscadal sonrach de chineál seirbhíse poiblí. Chomh maith leis sin, íoctar An Post as seirbhísí bailithe agus forfheidhmithe a chur ar fáil.

Ar ais go dtí an barr

Cén fáth a mbíonn fógraí ar RTÉ?

Is le seirbhís phoiblí a bhaineann an chuid is mó de sheirbhísí RTÉ. Sáraíonn costas na seirbhísí sin a chur ar fáil an méid ioncaim ón táille ceadúnais teilifíse a fhaigheann RTÉ, áfach. Mar sin, téann RTÉ i mbun gníomhaíochtaí tráchtála chun an bhearna maoinithe a líonadh.

Ar ais go dtí an barr

Conas a bhaineann RTÉ úsáid as airgead na táille ceadúnais?

Chun féachaint ar an Ráiteas Bhliantúil ar Thiomantais Feidhme RTÉ Cliceáil anseo

Tuairiscíonn RTÉ ar an dul chun cinn a dhéanann sé maidir leis na gealltanais sin gach bliain i dTuarascáil Bhliantúil RTÉ. - Cliceáil anseo

Ar ais go dtí an barr

An bhfuil Ceadúnas Teilifíse ag teastáil uaim?
Ní mór do gach líon tí, gnó nó institiúid ina bhfuil teilifíseán (de réir bhrí an Achta Craolacháin 2009) de réir dlí, Ceadúnas Teilifíse reatha a bheith ina seilbh.

Ar ais go dtí an barr

Má tá níos mó ná teilifíseán amháin agam?
Ní theastaíonn ach ceadúnas amháin in aghaidh gach seoladh, beag beann ar an líon teilifíseán atá ann.

Ar ais go dtí an barr

Mura bhfuil Ceadúnas Teilifíse agam?
In Éirinn, tá Ceadúnas Teilifíse ag tuairim is 92% de na líonta tí. Tá An Post freagrach as bunachar sonraí a choimeád ina bhfuil taifid ar gach áitreabh ar chóir ceadúnas teilifíse a bheith aige. Déantar an bunachar sonraí seo a thabhairt cothrom le dáta go rialta chun foirgnimh nua a chur san áireamh. Mura bhfuil Ceadúnas Teilifíse reatha agat, bí ag súil le cuairt ón gCigire Ceadúnais Theilifíse. Má thagtar ar theilifíseán nach bhfuil ceadúnas leis déanfar ionchúiseamh agus d’fhéadfadh fíneáil €1,000 ar an gcéad chion nó €2,000 ar an dara cion nó ar chionta ina dhiaidh sin a bheith i gceist. An Post a bhailíonn an Táille Ceadúnais Teilifíse thar ceann na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

Ar ais go dtí an barr

Cá mhéad a chosnaíonn Ceadúnas Teilifíse?
Cosnaíonn an Ceadúnas Teilifíse €160 faoi láthair.

Ar ais go dtí an barr

Conas is féidir liom Ceadúnas Teilifíse a cheannach?

  • Is féidir ceadúnas teilifíse a cheannach ar líne le Laser, Mastercard nó Visa Cliceáil anseo
  • Trí ghlaoch ar Íosghlao 1890 228 528 (seirbhís 24 uair an chloig) agus mionsonraí do chárta MasterCard nó Visa a thabhairt.
  • Trí dhochar díreach ó do chuntas bainc reatha. Le dochar díreach tá rogha agat íocaíocht a dhéanamh ar bhonn bliantúil, faoi dhó sa bhliain, ceithre huaire sa bhliain nó ar bhonn míosúil.
  • Ó oifig poist ar bith le hairgead tirim, seic nó Stampaí Coigiltis Teilifíse nó le cárta dochair i oifig poist ar fud na tíre.
  • Airgead tirim ag ionaid áirithe Postpoint 

Má bhogaim go dtí teach nua?
Cuir do sheoladh nua in iúl do An Post ionas gur féidir do cheadúnas teilifíse a aistriú. Nó féadfaidh tú do chuid mionsonraí a thabhairt cothrom le dáta tú féin ar líne ag www.tvlicence.ie. Murab ionann do sheoladh agus an seoladh ar do cheadúnas measfar nach bhfuil ceadúnas agat agus d’fhéadfá a bheith i mbaol ionchúisimh.

Ar ais go dtí an barr

Má tá an dara teach nó teach saoire agam?
Má tá an dara teach nó teach saoire agat ina bhfuil teilifíseán, ní mór duit Ceadúnas Teilifíse ar leithligh a bheith agat don seoladh sin.

Ar ais go dtí an barr

Má tá roinnt brainsí ag mo ghnólacht?
Má tá níos mó ná áitreabh amháin agat ina bhfuil teilifíseán, ní mór duit ceadúnas ar leithligh a bheith agat do gach seoladh.

Ar ais go dtí an barr

An bhfuilim i dteideal Ceadúnas Teilifíse saor in aisce?
Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí Ceadúnais Teilifíse i leith catagóirí áirithe dá cuid cliant faoin scéim Sochair Líonta Tí.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie