Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Bord RTÉ

Is é Bord RTÉ údarás rialaithe RTÉ agus tháinig sé in áit Údarás RTÉ a bhí ann roimhe seo tar éis achtú an Achta Craolacháin i 2009.

Ceaptar seisear comhaltaí Boird ar ainmniúchán ón Aire; molann an Comhchoiste Oireachtais ar Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha ceathrar comhaltaí don Aire; is comhalta ex-officio Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus ceaptar ball foirne amháin i ndiaidh toghcháin.

Moya Doherty (Cathaoirleach)

Tá an amharclannaíocht chomh maith le léiriú agus láithriú ar raidió agus ar teilifís, in Éirinn agus thar lear, le lua le saol oibre Moya Doherty. Chuir sí cláir ealaíon, gnéchláir agus cláir fhaisnéise i láthair ar RTÉ. Ina Léiritheoir Feidhmiúcháin di, léirigh Moya roinnt Telethon carthanachta, Comórtas Amhrán an Eurovision agus an léiriú teilifíse ar shearmanas oscailte na gCluichí Oilimpeacha Speisialta a bhí ar siúl in Éirinn sa bhliain 2003. Ba í Moya a bhí ina léiritheoir coimisiúnaithe agus ina tionscnóir maidir le Riverdance do Chomórtas Eurovision na bliana 1994. Bhí sí ina stiúrthóir ar Tyrone Productions agus ar Today FM.

Bhí sí ina comhalta boird ar roinnt Bord a bhain le cúrsaí ealaíon, lena n-áirítear Cathaoirleach ar Fhéile Amharclannaíochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath ar feadh seacht mbliana, ar bhord Amharclann na Mainistreach, The Ark Children’s Theatre i mBaile Átha Cliath, Business to Arts agus Walnut Hill Arts School i Massachusetts.

Bronnadh gradaim iomadúla ar Moya in imeacht na mblianta, ina measc Gradam Veuve Clicquot do Bhean Gnó na Bliana, Gradam Ernst & Young d'Fhiontraí na Bliana chomh maith le Céimeanna Onóracha Dochtúireachta ó Ollscoil Uladh agus ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann mar aitheantas ar an dúthracht leanúnach a léiríonn sí maidir le saol na n-ealaíon in Éirinn.

Frank Hannigan

Tá Frank Hannigan ag obair leis na meáin chumarsáide traidisiúnta agus le comhlachtaí bogearraí le 30 bliain anuas. D'oibrigh sé le raidió agus leis na meáin chlóite go dtí gur tháinig na meáin idirlín i dtreis agus d'oibrigh sé sna meáin shóisialta ina dhiaidh sin nuair a tháinig siad sin faoi bhláth. D'oibrigh sé ag tráthanna éagsúla leis an Sunday Tribune, le Hot Press agus le Examiner Publications.  Ina chuid fiontraíochta, d'éirigh leis níos mó ná €40m d'infheistíocht a bhailiú dá chuid tograí. Tá fónamh déanta aige ina thionscantóir, ina mheantóir agus ina infheisteoir le roinnt de na gnólachtaí tionscantacha is spleodraí in Éirinn.

Bíonn Frank ina léachtóir cuairte in Ollscoileanna na hÉireann i mbun cainte ar ábhair éagsúla maidir leis na meáin chumarsáide agus le gnó barainneach a thionscnamh.

An Dr. P.J. Mathews

Tá an Dr. P.J. Mathews ina Léachtóir Sinsearach i Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Baineann a shaothar go speisialta le litríocht agus le cultúr an hÉireann.  Is é a scríobh an saothar Revival maidir le tréimhse athbheochan chultúr na hÉireann, arna fhoilsiú ag Field Day\Cork UP sa bhliain 2003; a rinne eagarthóireacht ar an saothar Cambridge Companion to J.M. Synge (2009); agus comheagarthóireacht ar A Handbook of the Irish Revival a bheidh á fhoilsiú ag Amharclann na Mainistreach i rith na bliana 2015. Is é an Dr Mathews a bhunaigh agus atá ina Stiúrthóir ar an bpodchraoltóireacht acadúil le UCDscholarcast (www.ucd.ie/scholarcast). Bhí sé ina Stiúrthóir ar Scoil Samhraidh Parnell idir 2002-05 agus ceapadh ina Chomhalta Naughton agus ina Chomh-Ollamh Cuairte sa Bhéarla é in Ollscoil Notre Dame sa bhliain 2007-08. Tá sé ina membre extérieur de Mheitheal Léann na hÉireann in Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, agus ina chomhthionólaí ar Chraobhchóras Taighde Dochtúireachta Léann na hÉireann.

Deborah Kelleher

Ceapadh Deborah Kelleher ina Stiúrthóir ar Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann i mí Deireadh Fómhair 2010 tar éis di fónamh ar feadh roinnt blianta ina Ceann ar Roinn na Ceoltóireachta. Bhí bunpháirt aici i gcúrsaí allamuigh agus chúrsaí cianfhoghlama a chur ar bun san Acadamh, agus go háirithe, i mbunú agus i bhforbairt chúrsaí acadúla le roinnt blianta anuas, ina measc, bunchéim shaindírithe sa chumadóireacht, an chéad chúrsa i dteicneolaíocht an cheoil san Acadamh agus cuid mhór cúrsaí don fhorbairt ghairmiúil ar mhúinteoirí ar fud na tíre.

Le bliain anuas, tá Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann ina Choláiste Comhlach de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus rinne Deborah maoirseacht ar an athrú suntasach sin.

  1. Deborah staidéar ar an gceol i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ghnóthaigh sí céim Máistreachta sa Cheoleolaíocht ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus céim Máistreachta i Riarachán Gnó ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ina dhiaidh sin.  Tá Deborah freisin ar dhuine de na ceoltóirí pianó is géire éileamh dá glún in Éirinn. Dhírigh sí go mór ar sheinm le hamhránaithe le blianta beaga anuas agus d'oibrigh sí le Ailish Tynan, Mairéad Buicke, Tara Erraught agus Bernadette Greevy nach maireann, i measc roinnt oirfideach eile. Tá sí ina comhalta de bhord Chomórtas Idirnáisiúnta Pianó Bhaile Átha Cliath, de bhord Cheolfhoireann Náisiúnta na nÓg agus de bhord Lyric Opera chomh maith le fónamh a dhéanamh ar Phainéal Piarmheastóireachta don Chomhairle Ealaíon.

Tá Deborah ar dhuine den dáréag comhalta ar Chomhairle Chumann Ardscoileanna Ceoil na hEorpa (AEC), scáthghrúpa do bhreis agus 280 ardscoil ceoil.

Aengus Mac Grianna

Tá Aengus ar dhuine de na craoltóirí nuachta is fearr a thaitníonn leis an bpobal. Thosaigh sé le RTÉ i lár na 1980idí ag obair mar theachtaire sa seomra nuachta. D'oibrigh sé ina thuairisceoir leis an gcuid is mó de dheasca an tseomra nuachta ina dhiaidh sin sular ceapadh ina Chraoltóir Nuachta é sa bhliain 1999. Chomh maith leis na cláir nuachta Six-One agus Nine O’Clock News a chur i láthair go rialta, is minic Aengus le cloisteáil ar RTÉ Radio 1 agus ar RTÉ lyric fm. In 2009, rinneadh Príomh-Ionadaí Ceardchumainn an NUJ sa Seomra Nuachta d’Aengus. Bhí sé páirteach in go leor idirbheartaíochtaí faoi scálaí agus struchtúir pá athbhreithnithe sa Seomra Nuachta. Rinne sé ionadaíocht ar NUJ ag leibhéal TUG ar feadh beagnach dhá bhliain. In 2014, thogh baill foirne Aengus ar Bhord RTÉ.

Anne O’Leary

Tá taithí mhór ag Anne O’Leary ina Feidhmeannach Gnó. Réimsí spéise ina bhfuil cumas faoi leith léirithe aici is ea cúnamh a thabhairt do chomhlachtaí bealaí nua a aimsiú isteach ar an margadh agus leas breise a bhaint as deiseanna teicneolaíochta d'fhonn an toradh is fearr a bheadh le baint as an ngnó a thabhairt i gcrích go tobann. Ina Comhalta di d'Institiúid na Stiúrthóirí, tá tuiscint aici ar na coinníollacha reatha maidir le boird phríobháideacha agus boird chomhlachtaí stáit.

Is fiontraí cruthanta í a rinne tionscnamh agus forás ar ghnólacht teicneolaíochta de scoth an domhain sular dhíol sí é, agus bíonn béim láidir aici ar pháirtnéireacht straitéiseach, ar bhainistíocht díolacháin, ar mhargaíocht, ar fhorbairt táirgí agus ar bhainistíocht i ndáil le caidreamh inmheánach-seachtrach.

Tá taithí leathanréimseach ag Anne ar earnálacha éagsúla gnó agus is léir a cumas maidir le fáthmheas, pleanáil straitéiseach, soirbhiú do mheithle agus do dhaoine aonair agus forás inbhuanaithe ar theacht isteach airgid.

Margaret E Ward

Fiontraí a d'oibrigh ina hiriseoir maidir le cúrsaí airgeadais ar feadh cúig bliana is fiche. Bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach ar Clear Ink, gníomhaireacht domhanda maidir le cumarsáid agus brandaí atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Ina hiriseoir di, d'oibrigh sí ina colúnaí gnó agus ina hiriseoir iniúchach leis an Irish Times. Ba í an chéad Eagarthóir Airgid de chuid an Sunday Times in Éirinn í, chuir sí cláir ghnó i láthair ar Newstalk agus bhí sí ina aoi rialta ar raidió RTÉ. Bhronn Dlí-Chumann na hÉireann an gradam Justice Media Award uirthi as a cuid iriseoireachta sóisialta agus feachtasaíochta. Bronnadh gradam iriseoireachta eolaíochta ICS uirthi freisin as alt a foilsíodh san Irish Times faoi tharbhfhrídí atá frithsheasmhach in aghaidh antaibheathach. In 2010, bhunaigh sí Women on Air, grúpa neamhbhrabúis líonraithe a thugann scileanna agus muinín do mhná ar saineolaithe iad le dul ar an aer. Tá máistreacht san Iriseoireacht aici ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. I Nua Eabhrac a rugadh ach in Éirinn a rugadh a tuismitheoirí. D'aistrigh sí go Baile Átha Cliath i 1995.

Fionnuala Sheehan

Le linn a gairme go dtí seo, d'oibrigh Fionnuala Sheehan sa Státseirbhís (sa Roinn Airgeadais agus sa Choimisiún Cánachais), sa tSeirbhís Phoiblí (Bainisteoir Maoiniúcháin do Telecom Éireann, tráth a bhunaithe, agus dá cuideachta infheistíochta caipitil, Irish Telecommunications Investments Limited), san earnáil tráchtála  (Cisteoir Grúpa do GPA Limited agus dá chuideachtaí comhfhiontair), san ardoideachas (Leas-Chláraitheoir, Ollscoil Luimnigh), agus san earnáil neamhbhrabúis (Príomhfheidhmeannach MEAS Ltd / drinkaware.ie). Le linn a gairme, bhí Fionnuala i gceannas ar go leor tionscnamh casta, nuálach agus bainistíochta athruithe. Is as cathair Luimnigh Fionnuala agus bhain sí céim dhúbailte chéad onóracha amach in Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Tá Máistreacht agus dioplóma san Airgeadas Feidhmeach aici, chomh maith le Teastas agus Dioplóma i Stiúrthóireacht Cuideachtaí (arna mbronnadh ag an Institute of Directors). D'fhóin sí ina Gobharnóir ar Ollscoil Luimnigh agus ina Stiúrthóir ar Daghda Dance Company.

An tUasal Shane Naughton

Is é Shane Naughton Príomhoifigeach Airgeadais The Economist Group, príomhfhoinse anailíse ar ghnóthaí gnó agus domhanda ina bhfuil an nuachtán The Economist ar cheann dá ghnónna. Roimhe seo bhí sé ina Phríomhoifigeach Domhanda Airgeadais le EMI Music, an gnó idirnáisiúnta ceoil a chuimsíonn na lipéid Capitol, Virgin, Blue Note agus Parlophone, a eisíonn ceol de chuid na Beatles agus Beach Boys, Coldplay agus Katy Perry. Roimhe sin arís, bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar rannóg Connect de chuid UBM plc, áit ar bhainistigh sé punann irisí B2B. Bhain sé taithí mhór amach i gcúrsaí teilifíse agus craolacháin le linn a chuid ama le Sky, agus d'oibrigh sé le Coca-Cola agus Dell Computers i rólanna éagsúla airgeadais. Cháiligh sé mar chuntasóir cairte i KPMG agus bhain sé céim sa dlí amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

An tUasal Eoin McVey

Iriseoir is ea Eoin McVey. Chuaigh sé faoi oiliúint cuntasaíochta le Coopers & Lybrand i mBaile Átha Cliath (ar a dtugtar PWC) agus ar a chuid alt a chríochnú thosaigh sé le The Irish Times ina Iriseoir Airgeadais.

I measc na gceapachán eile a bhí aige tá Eagarthóir Gnó, Eagarthóir Cúnta agus Eagarthóir Bainistíochta. D'fhóin sé ina Stiúrthóir ar The Irish Times Ltd agus ar Irish Times Publications Ltd. Ba é duine de na stiúrthóirí bunaitheacha ar Press Council of Ireland Ltd é agus chaith sé 6 bliana ar an mbord.

Is comhalta é Eoin de Bhord Bainistíochta an RDS agus dá Chomhairle rialaithe. Is stiúrthóir é ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann freisin.  Is é an cathaoirleach é ar an gcoiste Iniúchta agus Riosca sa dá eagraíocht.

Dee Forbes - Príomh-Stiúrthóir RTÉ (comhalta ex officio )

Is í Dee Forbes Príomh-Stiúrthóir RTÉ. Dé Luain an 11 Iúil 2016 a ghlac sí go hoifigiúil leis an ról sin.

I Londain a bhí Dee Forbes lonnaithe sula ndeachaigh sí i mbun oibre le RTÉ, áit ar chaith sí 27 bliain ag obair do chraoltóirí agus don ghníomhaireacht fógraíochta Young and Rubicam.

An post deiridh a bhí aici roimhe seo ná ina hUachtarán agus ina Stiúrthóir Bainistíochta i Discovery Networks Northern Europe. Thosaigh Dee ag obair le Discovery in 2010 mar Cheann oibríocht na Ríochta Aontaithe/na hÉireann agus chuir sí lena cuid freagrachtaí de réir a chéile go dtí go raibh sí i gceannas ar réigiún Thuaisceart na hEorpa, ina raibh 18 margadh agus críoch agus 27 cainéal, idir chinn saor-go-haer agus síntiúis, a bhí ag craoladh chuig breis is 276 milliún líon tí ar fud Thuaisceart na hEorpa gach mí.

Sula ndeachaigh le Discovery, stiúir Dee Forbes gnónna Turner Broadcasting sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, ina raibh seacht gcainéal siamsaíochta, ina measc Cartoon Network, Boomerang agus TCM. Chaith sí roinnt blianta ag obair le Turner i rólanna éagsúla tráchtála, ina measc Bainisteoir Ginearálta ar réigiún Nordach/Lár na hEorpa, Oirthear na hEorpa agus na réigiúin EMEA. Ba í Ceann na nDíolachán Fógraíochta don Eoraip freisin í.

Bhí Dee ina stiúrthóir neamh-fheidhmiúcháin ar bhord The Irish Times tráth agus tá sí ar bhord Munster Rugby faoi láthair. I nDrom Dhá Liag in iarthar Chorcaí a rugadh Dee agus bhain sí céim sa stair agus sa pholaitíocht amach i UCD.

Cillian de Paor - Rúnaí Bhord RTÉ

Cód Iompair Ghnó do Chomhaltaí Boird RTÉ - Cliceáil anseo

An Coiste Iniúchta agus Riosca: Téarmaí Tagartha - Cliceáil anseo

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie