Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Feidhmeannas RTÉ

Tá Bord Feidhmeannais RTÉ freagrach as RTÉ a reáchtáil ó lá go lá agus is é an Príomh-Stiúrthóir, Noel Curran, Cathaoirleach an Bhoird.

Tá an Bord comhdhéanta de na Stiúrthóirí Bainistíochta Teilifíse, Raidió, Nuachta, Digiteach, na Forbartha Corparáidí; an Príomh-Oifigeach Airgeadais, Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa agus an Príomh-Oifigeach Teicneolaíochta.

Comhaltaí Bhord Feidhmeannais RTÉ

Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir

Ceapadh Noel mar Phríomh-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht
ón 1 Feabhra 2011.Tá céim sa Chumarsáid aige ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), áit a ndearna sé obair thaighde
shonrach ar shaincheisteanna beartais chraoltóireachta. Tar éis dó DCU a fhágáil, d’oibrigh sé mar iriseoir gnó sular ceapadh é ina Eagarthóir Nuachta ar an iris Business and Finance.
In 1992 d’fhág Noel Business and Finance le dul ag obair ar chlár eacnamaíochta agus gnó Marketplace de chuid RTÉ. Tar éis dó oiliúint a fháil mar Léiritheoir Teilifíse bhí Noel freagrach as cuid de na léirithe beo is mó sna rannáin Cúrsaí Reatha agus Siamsaíochta. In 2000, d’fhág sé RTÉ le bheith ina stiúrthóir ar
chuideachta léirithe neamhspleách. D’fhill sé leis an bpost mar Eagarthóir ar Chúrsaí Reatha a thógáil, áit a raibh sé freagrach as seoladh na sraithe Prime Time Investigates. In 2003 ceapadh Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse, an Rannán is mó in RTÉ, agus é freagrach as an aschur Teilifíse go léir ar RTÉ One agus RTÉ Two, agus as ioncam tráchtála agus idirbheartaíochtaí do chearta spóirt. D’fhan Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse go dtí 2010.

Glen Killane, Stiúrthóir Bainistíochta Teilifíse

Thosaigh Glen ag obair le Bord Feidhmiúcháin RTÉ mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse i mBealtaine 2010. Rugadh Glen i mBaile Átha Cliath agus d’fhreastail sé ar CUS agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath roimh dó Máistreacht san Iriseoireacht a dhéanamh in DCU.Thosaigh Glen ag obair le Teilifís RTÉ i 1996 agus tá stiúradh agus eagarthóireacht déanta aige ar raon leathan clár ó shin. Ó 1998 go 2000, bhí sé ina Eagarthóir ar Rugbaí, ina dhiaidh sin ghlac sé ról an Eagarthóra ar The Sunday Game. In 2001, chuaigh sé ag obair le Cainéal Spóirt ITV, áit a ndearna sé eagarthóireacht ar pheil bheo. In 2002 tháinig sé ar ais go RTÉ agus rinne eagarthóireacht ar shacar idirnáisiúnta agus in 2003 bhí sé ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar na Cluichí Oilimpeacha Domhanda Speisialta, an imeacht spóirt ba mhó in Éirinn i rith na bliana. Ceapadh Glen mar Cheannasaí Spóirt i dTeilifís RTÉ in 2004, áit a raibh sé lárnach i mbaint amach mórchonarthaí cearta le CLG, Champions League, FAI, Six Nations, Magners League agus UEFA.

Conor Hayes, Príomhoifigeach Airgeadais

Ceapadh Conor ina Phríomhoifigeach Airgeadais le RTÉ i nDeireadh Fómhair 2001 agus is é a mhaoirsíonn RTÉNL, Digiteach RTÉ, Teicneolaíocht Faisnéise agus Teicneolaíocht an Ghrúpa, agus Maoin & Seirbhísí an Ghrúpa agus Monatóireacht ar Cheadúnais Teilifíse. Tá sé ina Chathaoirleach ar Iontaobhaithe Scéim Aoisliúntais RTÉ. Céimí Tráchtála de chuid UCD é, atá ina chomhalta de chuid Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus ina chomhalta comhlach den Association of Corporate Treasurers sa Ríocht Aontaithe.

Bhí raon de phoist éagsúla aige sular thosaigh sé ag obair le RTÉ, lena n-áirítear:  Leas-Chathaoirleach, Cara; Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Pleroma Group; Príomhfheidhmeannach, JetPhone; Príomhfheidhmeannach, Ryanair; Príomhoifigeach Airgeadais, Almarai Group; agus Bainisteoir SKC Corporate Finance.

Clare Duignan, Stiúrthóir Bainistíochta Raidió

Ceapadh Clare ina Bainisteoir Stiúrtha Raidió i bhFeabhra 2009.Tá céim sa Stair agus sa Pholaitíocht ag Clare ó UCD agus tá raon leathan post déanta aici sa Teilifís agus sa Raidió lena n-áirítear Ceannasaí Gnéchlár, Teilifís; Ceannasaí Léiriúchán, Teilifís agus Stiúrthóir na gClár, Teilifís.Tá Clare ina Comhalta Boird ar Fhéile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, ar Business to Arts, agus ar Bhord Comhairleach na Scoile Scannán Náisiúnta. Roimhe seo bhí sí ar an gComhairle Ealaíon, ar Bhord Comhairleach Amharclann na Mainistreach agus ar Bhord Rialaithe Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire.

Brian Dalton, Stiúrthóir Bainistíochta na Forbartha Corparáidí

Thosaigh Brian ag obair le RTÉ mar Bhainisteoir Stiúrtha,
Forbairt Chorparáideach i Márta 2009. Tá Máistreacht sa Bhainistíocht aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Sular thosaigh sé ag obair le RTÉ bhí poist mar stiúrthóir sinsearach ag Brian i bhfeidhmeanna Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna. D’oibrigh sé go príomha i gcuideachtaí ilnáisiúnta ar nós GE, Intel, Becton Dickinson agus níos deireanaí i Seirbhísí Airgeadais a bhain go príomha le bainistíocht athraithe i gcomhthéacs cumasc agus éadálacha.

Múirne Laffan, Stiúrthóir Bainistíochta, Digiteach
Ceapadh Múirne Laffan ina Stiúrthóir Bainistíochta ar rannóg nua RTÉ Digiteach i mí Deireadh Fómhair 2011.
I mBaile Átha Cliath a rugadh Múirne a bhfuil céim aici ón gColáiste Margaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Chuir sí tús lena saol oibre i gcúrsaí fógraíochta i Londain sular thosaigh sí le McCann-Erickson Worldwide (Nua-Eabhrac) sa bhliain 1991. Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí McCann Interactive sa bhliain 1994 d'fhonn gnó idirghníomhaíochta agus gnó an ghréasáin domhanda a tharraing chuig cliaint McCann's sna Stáit Aontaithe. Bhí Múirne freisin ar dhuine den mheitheal ceannródaíochta a chruthaigh Universal McCann, áit a raibh sí i bpost an Leas-Uachtaráin Shinsearaigh, Stiúrthóir Cliant ar fud an Domhain.
D'fhill Múirne go hÉirinn sa bhliain 2001 ag obair le RTÉ, ina Príomh-Stiúrthóir ar RTÉ Commercial Enterprises Limited agus ina dhiaidh sin ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Fhoilsitheoireacht RTÉ.

Willie O'Reilly, Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa
Thosaigh Willie O'Reilly le RTÉ mar Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa i mí Eanáir 2012. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath é Willie a thosaigh in RTÉ ina léiritheoir sa bhliain 1980 agus a bhí níos mó ná deich mbliana ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar The Gerry Ryan Show ar RTÉ 2fm.
Bhí Willie ina Phríomhfheidhmeannach ar Today FM ón mbliain 1999 go dtí an bhliain 2011, áit a raibh sé freagrach as ardú ar an lucht éisteachta agus ar ioncam a thabhairt i gcrích le linn dó Today FM a bhunú mar bhranda láidir i measc na meán cumarsáide in Éirinn. Le linn an ama sin, rinne sé bainistíocht i ndáil le hathrú úinéireachta ó úinéirí príobháideacha go dtí Scottish Radio Holdings, go dtí Emap Plc agus anois go dtí Communicorp Ltd.

Ina Uachtarán dó ar Institiúid na Stiúrthóirí bhí sé gníomhach maidir leis an Institiúid a chur chun tosaigh maidir le hoideachas do stiúrthóirí. Cháiligh sé le gairid ina Stiúrthóir Cairte.

Bhí Willie ina chomhalta boird ar Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte 2009/ 2010 agus ina chomhalta do Choiste Iniúchta na heagraíochta. Rinne sé fónamh freisin ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI), an eagraíocht ionadaíochta do stáisiúin raidió neamhspleácha na hÉireann.

Richard Waghorn, Príomh-Oifigeach Teicneolaíochta
Thosaigh Richard le RTÉ ina Phríomh-Oifigeach Teicneolaíochta i mí Feabhra 2012. Tá céim MBA ag Richard ó Henley Management College agus is céimí den University of Leeds é.
Bhí Richard ina Phríomhoifigeach Teicneolaíochta idir na blianta 2009 agus 2011 leis an South African Broadcasting Corporation. Roimhe sin, chaith Richard ceithre bliana ina Stiúrthóir Dáiliúcháin leis an BBC agus é i mbun ceannródaíochta maidir leis an athrú go dtí córais dhigiteacha a chur i bhfeidhm. D'oibrigh sé ar fud réimsí éagsúla leis an BBC, straitéis, meáin nua, dáiliúchán agus léiriú raidió ina measc.
Bhí Richard ina Stiúrthóir Boird ag Freesat agus ina bhainisteoir tionscadail maidir le seoladh Freeview sa Ríocht Aontaithe sa bhliain 2002.

www.rte.ie/about/ie