Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Bord Feidhmiúcháin RTÉ

Tá Bord Feidhmiúcháin RTÉ freagrach as RTÉ a rith ó lá go lá. Déanann an tArd-Stiúrthóir cathaoirleacht ar an mBord.

Tá Bord Feidhmiúcháin RTÉ freagrach as RTÉ a rith ó lá go lá. Déanann an tArd-Stiúrthóir cathaoirleacht ar an mBord.

Dee Forbes: An Príomh-Stiúrthóir

Is í Dee Forbes Príomh-Stiúrthóir RTÉ. Dé Luain an 11 Iúil 2016 a ghlac sí go hoifigiúil leis an ról sin.

I Londain a bhí Dee Forbes lonnaithe sula ndeachaigh sí i mbun oibre le RTÉ, áit ar chaith sí 27 mbliain ag obair do chraoltóirí agus don ghníomhaireacht fógraíochta Young and Rubicam.

An post deiridh a bhí aici roimhe seo ná ina hUachtarán agus ina Stiúrthóir Bainistíochta i Discovery Networks Northern Europe. Thosaigh Dee ag obair le Discovery in 2010 mar Cheann oibríocht na Ríochta Aontaithe/na hÉireann agus chuir sí lena cuid freagrachtaí de réir a chéile go dtí go raibh sí i gceannas ar réigiún Thuaisceart na hEorpa, ina raibh 18 margadh agus críoch agus 27 gcainéal, idir chinn saor-go-haer agus síntiúis, a bhí ag craoladh chuig breis is 276 milliún líon tí ar fud Thuaisceart na hEorpa gach mí.

Sula ndeachaigh sí le Discovery, stiúir Dee Forbes gnónna Turner Broadcasting sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, ina raibh seacht gcainéal siamsaíochta, ina measc Cartoon Network, Boomerang agus TCM. Chaith sí roinnt blianta ag obair le Turner i róil éagsúla tráchtála, ina measc Bainisteoir Ginearálta ar réigiún Nordach/Lár na hEorpa, Oirthear na hEorpa agus na réigiúin EMEA. Ba í Ceann na nDíolachán Fógraíochta don Eoraip freisin í.

Bhí Dee ina stiúrthóir neamh-fheidhmiúcháin ar bhord The Irish Times tráth agus tá sí ar bhord Munster Rugby faoi láthair. I nDrom Dhá Liag in iarthar Chorcaí a rugadh Dee agus bhain sí céim sa stair agus sa pholaitíocht amach i UCD.

Cúraimí agus Dualgais: Is é post an Phríomh-Stiúrthóra an post feidhmiúcháin is sinsearaí i gcóras eagrúcháin RTÉ. Chomh maith le feidhmiú mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus mar Phríomheagarthóir ag an eagraíocht, déanann an Príomh-Stiúrthóir ionadaíocht freisin thar ceann RTÉ go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Eimear Cusack:  Stiúrthóir Acmhainní Daonna

Thosaigh Eimear ag obair le RTÉ sa bhliain 2017. Tá taithí ag Eimear ar phostanna sinsearacha i réimse forleathan eagraíochtaí agus, ó bhí sí i gceannas ar chuid mhór tionscadal athchóiriúcháin, tá taithí shuntasach aici ar chúrsaí Acmhainní Daonna. Díreach sular thosaigh sí ag obair le RTÉ, bhí Eimear ina Ceannasaí Acmhainní Daonna maidir leis an Ríocht Aontaithe agus Éirinn le Ericsson.

Jim Jennings: Stiúrthóir Ábhair 

Tá Jim Jennings níos mó ná fiche bliain ag obair in RTÉ. Ina cheannasaí ar Radio 1 a bhí sé go deireadh agus ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar an Late Late Show a bhí sé roimhe sin.

Faoina scáth sa bhliain 2006 a rinneadh athchóiriú ar ollchlár an Rose of Tralee a mbíonn oiread tóir air agus bhí sé ina eagarthóir ar an tsraith cláracha Gaeilge Léargas a raibh ardmholadh ag lucht léirmheasa air.

Chomh maith leis an tsárthuiscint chruthaithe ar chúrsaí siamsaíochta, tá taithí mhór ag Jim ar chúrsaí reatha chomh maith le hoibriú ina Léiritheoir Feidhmiúcháin ar thionscadail speisialta craoltóireachta de leithéid Shearmanas Oscailte na gCluichí Oilimpeacha Speisialta sa bhliain 2003, Olltoghchán na bliana 2002 agus Who Wants To Be A Millionaire?

Le RTÉ Radio 1 a chuir Jim tús lena ré gairme ag obair mar thaighdeoir ar The Pat Kenny Show, Today at Five, Saturday View agus Studio 10. D'oibrigh Jim ar sheacht gcinn d'olltoghcháin do Radio 1 idir na blianta 1983 agus 1989 agus ar líon is mó ná tríocha comhdháil de chuid na bpáirtithe polaitíochta.

Adrian Lynch: Stiúrthóir Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil & Margaíocht

Bhíodh Adrian Lynch ina Cheannasaí Cainéil maidir le RTÉ One agus le RTÉ2 roimhe seo agus sheol sé sceidil nua ardaidhme maidir leis na seirbhísí lena linn sin.

Tá Adrian ag obair le RTÉ ó dheireadh na bliana 2014 i leith agus bhíodh sé ina Bhainisteoir Stiúrtha tráth ar Animo Television, ceann de na comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha is fearr a chruthaigh in Éirinn. Ina Cheannasaí Cainéil dó ar RTÉ One agus ar RTÉ2, thug Adrian réimse leathan d'ábhar cláir den iliomad seánra ar an scáileán agus is suntasach mar a d'éirigh le Dancing with the Stars, RTÉ 1916, agus cláir faisnéise de leithéid My Homeless Family ar bronnadh gradaim orthu chomh maith.  

Breda O’Keeffe: Príomhoifigeach Airgeadais 

Thosaigh Breda ag obair le RTÉ sa bhliain 2002 agus ceapadh ina Stiúrthóir Airgeadais ar RTÉ Television í sa bhliain 2003. Tá tréimhsí caite aici ina comhalta de Bhord Rannóg Gnó na Teilifíse agus ar an nGrúpa Straitéise maidir le Cláir Teilifíse. Tá idirbheartaíocht déanta aici maidir le conarthaí príomhthábhachta le soláthraithe, le comhlachtaí teicneolaíochta agus le daoine den aos oirfidíochta. Is comhalta tábhachtach í freisin ar an meitheal idirbheartaíochta maidir le cearta spóirt.

As Cill Chainnigh ó dhúchas do Breda a d'fhreastail ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus a bhain cáilíocht amach ina dhiaidh sin ina Cuntasóir Cairte faoi Airteagail Comhlachais le KPMG & Ernst & Young. Rinne Breda fónamh i bpostanna sinsearacha airgeadais le General Electric Capital Aviation agus Jetphone Ltd, agus bhí dlúthbhaint aici le roinnt comhlachtaí tionscanta a chur ar bun i  mbaile na Sionainne, ina measc General Electrical Insurance Services agus Halifax Insurance Ireland. Tá taithí mhór ag Breda ón tréimhse sin ar cheannasaíocht ar fheidhmeanna airgeadais agus ar fhoirne, ar an cheannródaíocht maidir le díograis chuí agus gnéithe eile de na gnóthaí airgeadais a ghabhann le héadáil corparáide, ar phleanáil don chomhtháiteacht agus ar straitéisíocht oibriúcháin.

Richard Waghorn: Stiúrthóir Athchóiriúcháin agus Teicneolaíochta/Stiúrthóir Oibriúcháin agus Seirbhísí Léiriúcháin 
Thosaigh Richard Waghorn le RTE´ ina Phri´omhoifigeach Teicneolai´ochta (CTO) i mi´ Feabhra 2012.  Roimhe sin, bhí sé ina Phri´omhoifigeach Teicneolai´ochta leis an South African Broadcasting Corporation agus é freagrach as an athrú ó chraoladh analógach go dtí teilifís dhigiteach trastíre a stiúradh. Ta´ ce´im MBA ag Richard o´ Henley Management College i Reading Shasana agus céim Céad Onóracha sna Meáin Chumarsáide Phoiblí agus sa Tíreolaíocht as an University of Leeds.

Sular athraigh sé go dtí an SABC, chaith Richard níos mó ná deich mbliana leis an BBC ina Cheannasaí Da´iliu´cha´in. Bhí sé i mbun ceannro´dai´ochta maidir leis an obair ullmhúcháin don athru´ go dti´ co´rais dhigiteacha sa Ríocht Aontaithe agus ina bhainisteoir tionscadail maidir le seoladh Freeview, ardán DTT na Ri´ochta Aontaithe. Bhí sé ina stiúrthóir ar bhord Freesat freisin, an t-ardán teilifíse satailíte saor go haer, ó am a bhunaithe sa bhliain 2008.

Jon Williams: Stiúrthóir, Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ 

Thosaigh Jon Williams i bpost an Bhainisteora Stiúrtha maidir le Nuacht agus Cúrsaí Reatha i mi´ Eana´ir 2017. Bhi´odh Jon, ó mhí Márta 2013 go dtí sin, ina Eagartho´ir Bainisti´ochta, Nuacht Idirna´isiu´nta ag ABC News i Nua-Eabhrac mar ar a mhu´nlaigh se´ tra´chtaireacht na heagrai´ochta sin ar an nuacht idirna´isiu´nta agus an straite´is ina leith.

Rinne se´ ceannro´dai´ocht maidir le tuairisci´ocht ABC ar an gcogadh san U´cra´in, ar ghe´arche´im na ndi´deanaithe san Eoraip agus ar ionsaithe sceimhlitheoireachta ISIS san Eoraip chomh maith leis an nua´lai´ocht a chur chun cinn le fi´sea´in 360 agus an re´adu´lacht fhi´oru´il a u´sa´id.

Ba e´ Jon Eagartho´ir Nuachta na Ri´ochta Aontaithe ag an BBC i rith olltoghcha´n na bliana 2005 agus ionsaithe sceimhlitheoireachta 7/7 ar an gco´ras iompair i Londain, ar bronnadh gradam BAFTA ar an tuairisci´ocht a rinneadh ina leith.

Idir na blianta 2000 agus 2003, bhi´ sé ina Leaseagartho´ir ar an Six O’Clock News ag an BBC, an cla´r nuachta is mo´ lucht fe´achana sa Ri´ocht Aontaithe.

Ina dhiaidh sin, bhi´ se´ ina Eagartho´ir maidir le Nuacht an Domhain ag an BBC, i mbun bainisti´ochta ar fhoireann 200 duine i 30 ti´r.

Sular fhág sé an BBC, rinne sé maoirseacht ar an tuairiscíocht ar an gcogadh cathartha sa tSiria, ar bronnadh an dara gradam Emmy air dá bharr, agus bhronn an Royal Television Society Duais Idirnáisiúnta na bliana 2013 air.

I Learpholl a rugadh agus a tógadh an tUasal Williams a bheidh ag teacht ina chónaí go Baile Átha Cliath chun dul i mbun an phoist nua le RTÉ.

Feidhmeannas RTÉ

Tá Bord Feidhmeannais RTÉ freagrach as RTÉ a reáchtáil ó lá go lá agus is í an Príomh-Stiúrthóir, Dee Forbes, Cathaoirleach an Bhoird.

www.rte.ie/about/ie