Working with RTÉ

RTÉ Audience Council 2016-2017

RTÉ Audience Council 2016-2017

17 Oct 2017: RTÉ is looking for new members of the RTÉ Audience Council to help us understand how to best serve the needs of our diverse audiences

Would you like to be part of this engaged and active team of volunteers?

What’s the RTÉ Audience Council?

The RTÉ Audience Council actively listens to our audience’s views on RTÉ programmes and our public service remit and advises the RTÉ Board on its findings.

RTÉ welcomes all contact from its viewers and listeners and the RTÉ Audience Council acts as an additional link between the audience and the RTÉ Board.

The RTÉ Audience Council has 15 voluntary* members representing a cross-section of Irish society.  Members are selected and appointed by the RTÉ Board, which also appoints one of its members as Chair of the council.

Membership is an unpaid position with a maximum term of five years. Reasonable vouched out-of-pocket expenses relating to the work of the AC may be reimbursed Most members will only serve 18 to 24 month terms but some may serve the full five year term.

The RTÉ Board needs a new council to replace the former RTÉ Audience Council, whose term will expire at the end of this year.

What might I be asked to do?

If you’re selected as a member of the RTÉ Audience Council you may be asked to:

 • Assist and report to the RTÉ Board
 • Attend regularly scheduled meetings
 • Listen to the views of members of the public at events and through public submissions, surveys, focus groups, social media, etc.
 • Help the Board research issues relating to RTE’s audience needs
 • Report back to the Board on the findings
 • Operate as part of a confidential group
 • Attend RTÉ public listening events
 • Contribute your ideas, opinions and expertise
 • Attend events on behalf of the council (special RTÉ screenings, conferences, music events)

Do we have assistance with research and reporting?

Yes, the Board’s representative, who is Chair of the RTÉ Audience Council works closely with the Secretary to the Audience Council will attend all meetings, take notes and help you create documents and presentations to submit to the Board. Speakers from RTÉ will also give talks and provide answers and advice. Some funding may also be available from time to time to commission professional research reports, surveys or focus groups.

What qualifications do I need?

No qualifications are needed. You just need to be interested in public service broadcasting and in assisting the Board in understanding the needs and views of RTÉ’s audience. You should be a good listener, respect other’s views and opinions (even if you do not share them) and have strong communication skills. Academic experience or an understanding of research processes are helpful. Experience of volunteering within a group or community, and working with members of the public, is also an asset.

Who should not apply?

If you are paid to represent an organisation or a particular interest (PR, lobbyists, special interest groups) please do not apply for membership.

Why does RTÉ have an Audience Council?

It exists to help the Board better understand its audience’s needs. The RTÉ Audience Council is also a requirement of the Broadcasting Act 2009 (S.96)

http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/DE7C0393-76C1-42A5-A176-88C512F7AB9C/0/BroadcastingAct2009.pdf . 

 Membership of the RTÉ Audience Council is at the discretion of the RTÉ Board.

What’s the time commitment?

Regularly scheduled meetings in Donnybrook, Dublin 4, which are two to three hours in duration. There may be additional time required occasionally to compile reports or presentations and to attend events. In 2016 there have been 4 meetings with 3 more planned to the end of the year. 

Why should I become a member?

This position is an opportunity to help Ireland’s national broadcaster in understanding how to best meet the needs of its audience. As a member you will be helping RTÉ to fulfil its public service remit.

Membership of the AC also gives you a behind-the-scenes look at the organisation, access to some events and the chance to work with the Board.

Interested?

If you are interested in becoming a member of the RTÉ Audience Council please apply before 5pm on November 4th 2016. Please submit the following documents to Audiencecouncil@rte.ie or by post to RTÉ Audience Council, Donnybrook, Dublin 4:

 • Your CV (no more than two A4 pages) or an online link to your CV or personal profile (LinkedIn, website, etc)
 • A short statement outlining why you would be a good candidate for AC membership (250 to 500 words)

                                                                                     *

Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ 2016-2017

Tá RTÉ ag lorg baill nua do Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta ‏RTÉ chun cuidiú linn tuiscint a fháil ar an mbealach is fearr le freastal ar ár lucht féachana agus éisteachta ilchineálach. Ar mhaith leat a bheith ar dhuine den fhoireann ghníomhach seo d'oibrithe deonacha?

Cad é Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ?

Tugann Comhairle Lucht Éisteachta agus Féachana RTÉ aird ar thuairimí ár lucht féachana agus éisteachta maidir le cláir ‏RTÉ agus lenár sainchúram seirbhíse poiblí agus cuireann comhairle ar Bhord RTÉ ina leith.

Fáiltíonn RTÉ roimh gach teagmháil ón lucht éisteachta agus féachana agus is ionann Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ is nasc breise idir an lucht féachana agus éisteachta agus Bord RTÉ.

Tá 15 ball deonach* atá ionadaíoch ar mhuintir na hÉireann ar Chomhairle Lucht Éisteachta agus Féachana RTÉ.  Bord RTÉ a roghnaíonn agus a cheapann baill.  Ceapann an bord freisin duine dá chuid ball ina Chathaoirleach ar an gcomhairle.

Is post gan pá atá sa bhallraíocht agus téarma cúig bliana ar a mhéid i gceist. D'fhéadfadh go ndéanfaí costais a thabhófaí le linn obair na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta a chúiteamh.  Ní fhónann formhór na mball ach téarma idir 18-24 mí ach d'fhéadfadh roinnt ball an téarma iomlán cúig bliana a chur isteach.


Teastaíonn ó Bhord RTÉ comhairle nua a chur i dtoll a chéile le teacht in áit na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ atá ann agus a rachaidh a téarma in éag ag deireadh na bliana seo.

Cad a d'fhéadfaí a iarraidh orm?

Má roghnaítear tú ar bhall de Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ d'fhéadfaí go n-iarrfaí ort:

 • Cuidiú le Bord RTÉ agus tuairisciú chuige
 • Freastal ar chruinnithe rialta
 • Aird a thabhairt ar thuairimí an phobail ag imeachtaí agus trí aighneachtaí poiblí, suirbhéanna, grúpaí fócais, na meáin shóisialta, srl.
 • Cuidiú leis an mBord taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le riachtanais lucht féachana agus éisteachta RTÉ
 • Tuairisciú ar ais chuig an mBord maidir leis na torthaí
 • Feidhmiú ar dhuine de ghrúpa faoi rún
 • Freastal ar imeachtaí poiblí éisteachta RTÉ
 • Do chuid smaointe, tuairimí agus saineolais a roinnt
 • Freastal ar imeachtaí thar ceann na comhairle (taispeántais speisialta de chuid RTÉ, comhdhálacha, imeachtaí ceoil)

An mbeidh cuidiú againn chun taighde agus tuairisciú a dhéanamh?

Beidh, oibríonn ionadaí an Bhoird, arb é/í Cathaoirleach na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta go dlúth le Rúnaí na Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta. Freastalóidh sé/sí ar gach cruinniú, glacfaidh miontuairiscí agus cuideoidh leat doiciméid agus cur i láthair a chur le chéile le cur faoi bhráid an Bhoird. Tabharfaidh cainteoirí ó RTÉ cainteanna agus cuirfidh freagraí agus comhairle ar fáil. D'fhéadfadh go mbeadh roinnt maoinithe ar fáil freisin ó am go chéile chun coimisiúnú a dhéanamh ar thuarascálacha taighde gairmiúla, suirbhéanna nó grúpaí fócais.

Cé na cáilíochtaí atá de dhíth?

Níl aon cháilíochtaí de dhíth. Níl ann ach go dteastaíonn uait suim a bheith agat sa chraoltóireacht seirbhíse poiblí agus i gcuidiú leis an mBord tuiscint a fháil ar riachtanais agus ar thuairimí lucht féachana agus éisteachta RTÉ. Ní mór duit a bheith go maith ag éisteacht, meas a bheith agat ar thuairimí agus ar dhearcadh daoine eile (fiú mura n-aontaíonn tú leo) agus scileanna láidre cumarsáide a bheith agat.  Ba chuidiú a bheadh ann taithí acadúil a bheith agat nó tuiscint a bheith agat ar phróisis thaighde.  Buntáiste a bheadh freisin ann taithí a bheith agat ag obair go deonach laistigh de ghrúpa nó pobal agus a bheith ag obair leis an bpobal.

Cé nár cheart iarratas a dhéanamh?

Má fhaigheann tú íocaíocht chun ionadaíocht a dhéanamh ar eagraíocht nó ar leas ar leith (PR, brústocairí, grúpaí leasa speisialta) ná déan iarratas ar bhallraíocht le do thoil.

Cén fáth a bhfuil Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta ag RTÉ?

Tá an chomhairle ann chun cuidiú leis an mBord tuiscint níos fearr a fháil ar riachtanais a lucht féachana agus éisteachta. De réir an Achta Craolacháin 2009 (Alt 96) ceanglaítear ar RTÉ Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta a bheith ann.

http://www.dcenr.gov.ie/NR/rdonlyres/DE7C0393-76C1-42A5-A176-88C512F7AB9C/0/BroadcastingAct2009.pdf . 

 Is le cead Bhord RTÉ a cheaptar baill ar Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ.

Cé mhéid ama atá i gceist?

Reáchtáiltear cruinnithe go rialta i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath 4 a bhíonn dó go trí uaire ar fhad. D'fhéadfadh go mbeadh am breise i gceist ó am go chéile chun tuarascálacha nó cur i láthair a chur i dtoll a chéile nó chun freastal ar imeachtaí. Sa bhliain 2016, reáchtáladh 4 chruinniú agus tá 3 cinn eile beartaithe as seo go deireadh na bliana. 

Cé fáth a mbeinn i mo bhall?

Is deis atá anseo chun cuidiú le craoltóir náisiúnta na hÉireann tuiscint a fháil ar an mbealach is fearr le freastal ar riachtanais a lucht éisteachta agus féachana. Mar bhall, beidh tú ag cuidiú le RTÉ a shainchúram seirbhíse poiblí a chomhlíonadh.


Is deis atá ann freisin eolas a chur ar mar a oibríonn an eagraíocht, dul chuig imeachtaí agus deis oibriú leis an mBord.

An bhfuil suim agat a bheith i do bhall?

Má tá suim agat a bheith i do bhall de Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ déan iarratas roimh an 5pm an 4ú Samhain 2016. Seol na doiciméid seo a leanas chuig Audiencecouncil@rte.ie nó sa phost chuig Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath 4:

 • Do CV (ná bíodh sé níos faide ná dhá leathanach A4) nó nasc ar líne chuig do CV nó do phróifíl phearsanta (LinkedIn, láithreán gréasáin, srl)
 • Ráiteas gearr ina leagtar amach an t-údar gur iarrthóir feiliúnach a bheadh ionat do Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ (250-500 focal)

www.rte.ie/about