Press Releases

Tuarascáil an Ghrúpa Oibre

Inniu d'fhoilsigh RTÉ Tuarascáil an Ghrúpa Oibre maidir leis an nGaeilge.

Amach sa mbliain 2012, d’iarr an Príomh-Stiúrthóir, Noel Curran, ar an nGrúpa Oibre moltaí a chur le chéile maidir leis an bpolasaí faoi chraoladh trí Ghaeilge ar fud ardáin agus seirbhísí uile RTÉ.  Ba Ghrúpa Oibre a bhí  i gceist ar a raibh daoine as gach cuid de RTÉ agus bhí an Grúpa  faoi stiúir chomhalta de Bhord RTÉ, Patricia Quinn.

Thug an Grúpa faoi chomhchomhairleoireacht leathan agus fuair aighneachtaí ón bpobal go ginearálta, ó chomhlachtaí reachtúla agus ó chumainn shibhialta a bhfuil leas acu sa nGaeilge, chomh maith le haighneachtaí a fháil ó chomhaltaí foirne RTÉ féin.  Baineadh leas as na tuairimí a cuireadh in iúl sna haighneachtaí. Tá achoimre déanta ar na tuairimí sin in aguisín atá ag gabháil leis an tuarascáil. Bhí tionchar ag na tuairimí sin nuair a bhí an tuarascáil á cur i dtoll a chéile. Déantar sraith moltaí ó thaobh gníomhartha a dhéanamh sa tuarascáil. Tá fáilte curtha ag an bPríomh-Stiúrthóir, ag Bord RTÉ agus ag Bord Feidhmeannais RTÉ roimh na moltaí seo agus tá glactha acu leo. Aithnítear sa tuarascáil bealaí tairbheacha chun seirbhísí níos fearr i nGaeilge agus seirbhísí dátheangacha a sholáthar do lucht féachana agus éisteachta éagsúil ar ardáin uile RTÉ.

Is éard a dúirt Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Noel Curran: “Is cuid ríthábhachtach de shainchúram agus chuspóir poiblí RTÉ go soláthródh RTÉ seirbhísí agus cláir trí Ghaeilge.  Nuair a bhíothas ag bunú an Ghrúpa Oibre theastaigh uaim go mbreathnóimis as an nua ar an mbealach ab fhearr a mbeadh RTÉ in ann ábhar agus cláir trí Ghaeilge a chur ar fáil ar fud ár gcuid seirbhísí ar fad agus ar an mbealach ar cheart do RTÉ sin a dhéanamh.  Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an nGrúpa Oibre as ucht a gcuid oibre. Cuirimid fáilte roimh thuarascáil agus roimh mholtaí deiridh an Ghrúpa Oibre. Leagtar amach go soiléir iontu todhchaí na Gaeilge laistigh de RTÉ. Tá glactha ag Feidhmeannas agus ag Bord RTÉ leis na moltaí. Díreofar anois ar a gcur i bhfeidhm.”

I Straitéis Cúig Bliana RTÉ a foilsíodh le gairid (anseo) leagann RTÉ amach go soiléir an réasúnú a bhaineann leis an réimse cuimsitheach seirbhísí a sholáthraítear. Tá idir phríomhsheirbhísí agus sheirbhísí comhlántacha i gceist. Tá siad ar fad riachtanach má tá RTÉ chun freastal ar riachtanais éagsúla a lucht féachana agus éisteachta agus chun a oibleagáidí mar a leagtar amach sa reachtaíocht a chomhlíonadh. Tar éis athbhreithniú an Ghrúpa Oibre agus tar éis féachaint ar fhreagra Údarás Craolacháin na hÉireann ar Straitéis Cúig Bliana RTÉ tá leasú déanta ag RTÉ ar ainmniú RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá RTÉ Raidió na Gaeltachta anois ainmnithe ar cheann de phríomhsheirbhísí RTÉ ar a bhfuil sainchúram ar leith leagtha.  Tá scríofa ag an bPríomh-Stiúrthóir chuig Údarás Craolacháin na hÉireann chun an t-athrú seo a chur in iúl dóibh.

Is féidir an tuarascáil iomlán a léamh anseo

Críoch

Mionsonraí Breise

Vivienne Flood, Cumarsáid Chorparáide vivienne.flood@rte.ie + 353 87 7447455

____________________________

RTÉ Publishes Report of the Irish-language Working Group

RTÉ has today published the Report of the Irish Language Working Group. In late 2012, Director General Noel Curran tasked the working group, comprised of staff from across RTÉ and led by Board of RTÉ member Patricia Quinn, with preparing policy recommendations for Irish-language broadcasting across all of RTÉ’s platforms and services.

The Working Group consulted widely, and received submissions from the general public, statutory and civil society bodies with an interest in the Irish language, and members of RTE's own staff. The views expressed, which are summarised in an appendix, have informed the report which makes a series of recommendations for action. These have been welcomed and accepted by the Director-General, the Board of RTÉ and RTÉ’s Executive Board. The report identifies meaningful steps that can be taken in the provision of further and improved services in Irish and bi-lingually to diverse audiences on RTÉ’s platforms.

RTÉ Director General, Noel Curran said: “The provision of programming and services in the Irish language is central to RTÉ’s public purpose and remit. In establishing the Working Group I very much wanted us to take a fresh look at how best RTÉ can and should deliver Irish-language content and programming across its services. I would like to thank the Working Group for their work. The final report and recommendations of the Working Group are very welcome and set out a clear future for the Irish language within RTÉ.  The recommendations have been approved by both the Executive and the Board of RTÉ. Implementation will now be the focus.”

In its recently published Five-Year Strategy (here) RTÉ set out a clear rationale for its comprehensive portfolio of services. The portfolio is characterised by both core and complementary services, all of which are essential if RTÉ is to meet the varied needs of multiple audiences and fulfil its obligations specified in legislation. Following the review by the Working Group and reflecting on the response by the BAI to RTÉ’s Five-Year Strategy, RTÉ has revised its designation of RTÉ Raidió na Gaeltachta and made it a core RTÉ service with a distinct remit. The Director-General has written to the BAI to notify them of the change.

The full report can be read here

Ends

Further details:

Vivienne Flood, Cumarsáid Chorparáide vivienne.flood@rte.ie + 353 87 7447455

www.rte.ie/about