Mar a Reáchtáiltear RTÉ

Bord RTÉ

Is é Bord RTÉ údarás rialaithe RTÉ agus tháinig sé in áit Údarás RTÉ a bhí ann roimhe seo tar éis achtú an Achta Craolacháin i 2009.

Ceaptar seisear comhalta boird ar ainmniúchán an Aire; molann an Comhchoiste Oireachtais um Chumarsáid, Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha ceathrar comhalta don Aire; is comhalta ex-officio é Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus ceaptar comhalta amháin d’fhoireann RTÉ tar éis toghcháin.

Orlaith Carmody

Iriseoir, léiritheoir agus comhairleoir i gcúrsaí cumarsáide í Orlaith. Bhí sí ina tuairisceoir foirne sa Seomra Nuachta in RTÉ i rith na nóchaidí go dtí gur fhág sí chun a clann a thógáil agus tabhairt faoi chúrsaí gnó i réimse na hearcaíochta, na bainistíochta agus na comhairleoireachta maidir le cúrsaí na meán a thabhairt chun cinn. Tá sí ina Stiúrthóir ar Mediatraining.ie, comhlacht comhairliúcháin
maidir le scileanna cumarsáide, agus tá spéis faoi leith aici san fhorbairt phearsanta agus sa chóitseáil ar dhaoine i ngach réim den tsaol ionas go mbíonn an rath orthu sa saol pearsanta agus sa saol gnó. Tá sí ina Stiúrthóir freisin ar Aerga Productions, comhlacht léiriúcháin beag neamhspleách. Tá céim MA aici sa Scannánaíocht agus sa Teilifís ó Ollscoil Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Aileen O'Meara

Léiritheoir neamhspleách agus iriseoir í Aileen a bhfuil cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. I Ros Cré, Co. Thiobraid Árann a rugadh í agus i ngar do Shuí an Róin i gCo. Uíbh Fháilí a d’fhás sí aníos. Chuaigh sí faoi oideachas in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus bhain sí Dioplóma Máistreachta san Iriseoireacht amach ina dhiaidh sin in Ollscoil Cathrach Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1986. D’oibrigh sí ina Tuairisceoir leis an iris Magill, le Scéala Éireann, agus leis an Sunday Tribune sular tháinig sí ag obair le RTÉ mar Thuairisceoir sa bhliain 1991. Le linn a tréimhse 13 bliain ag fónamh do RTÉ, d’oibrigh sí ina Tuairisceoir Raidió, ina Léiritheoir Raidió agus ina Comhfhreagraí Nuachta ar an teilifís agus bronnadh roinnt gradam uirthi as ucht a cuid oibre craoltóireachta le cúrsaí nuachta. Scríobhann sí tuairisc rialta don Sunday Business Post ina ndéanann sí anailís ar na seirbhísí sláinte agus léiríonn sí cláir raidió ina léiritheoir raidió neamhspleách. Tá gnó á thabhairt chun cinn aici maidir le seirbhísí fuaime ar an idirlíon agus don fón póca.

Eunice O'Raw

Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath í Eunice a bhain Céim Mháistreachta san Eacnamaíocht amach agus a ghnóthaigh Céim Mháistreachta eile san Eacnamaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ina dhiaidh sin. Is le habhcóidíocht a bhíonn Eunice ó thaobh gairme agus tá sí ina hAbhcóide ón mbliain 1996. Ceapadh ina hAbhcóide Sóisir í ag an
mBinse Fiosrúcháin maidir le Cúrsaí Áirithe Pleanála agus Íocaíochta i mí Iúil 1998. Ceapadh ina Stiúrthóir Gnóthaí Dlí i HSE í i mí Márta 2010. Rinne Eunice, tríd an mbaint atá aici leis an gCoimisiún Meabhair-Shláinte, cathaoirleacht ar bhinsí fiosrúcháin meabhairshláinte d’fhonn a mheas an mba chuí i gcásanna áirithe daoine áirithe a choinneáil faoi na hAchtanna Meabhair-Shláinte. Le blianta beaga anuas, tá dua mór caite ag Eunice le staidéar, taighde agus forbairt ar réimsí éagsúla den eadráin agus den réiteach ar choinbhliochtaí agus ar aighnis.

Stuart Switzer

Léiritheoir teilifíse é Stuart atá i mbun cláir teilifíse, idir cláir faisnéise agus cláir siamsaíochta, a léiriú le 25 bliain anuas do RTÉ, don BBC agus don iliomad craoltóirí eile. Tá sé ina stiúrthóir ar Coco Television ó bunaíodh é agus ina Bhainisteoir Stiúrtha ar Coco Television ón mbliain 1998 i leith. Bhí Stuart ina chomhcheapadóir agus ina léiritheoir nó ina léiritheoir feidhmiúcháin ar chuid mhór léiriúcháin de chuid Coco. Is é Stuart is cionsiocair le beartaíocht Coco Television i gcúrsaí na meán digiteach, foilsitheoireacht agus imeachtaí ina measc. Ba é ré oibre Stuart i gcúrsaí airgeadais ba chúis le Coco dul isteach leis an ngrúpa a chuir YMITV ar bun sa bhliain 2001, an chéad chainéal ar
líne faoi chúrsaí airgeadais sa Ríocht Aontaithe ag an am. Rinne sé fónamh mar chomhalta boird de chuid Screen Producers Ireland agus bhí baint aige leis an iliomad tuarascáil faoi thionscal na meán le deich mbliana anuas. Ba é Stuart príomhphearsa Switzer & Co., Financial Advisors and Management Consultants, ar feadh deich mbliana sula ndeachaigh sé ag obair mar Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin le Coco Television.

Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir

Ceapadh Noel mar Phríomh-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht
ón 1 Feabhra 2011. Tá céim sa Chumarsáid ag Noel ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU ), áit a ndearna sé obair thaighde
shonrach ar shaincheisteanna beartais chraoltóireachta. Tar éis dó DCU a fhágáil, d’oibrigh sé mar iriseoir gnó sular ceapadh é ina Eagarthóir Nuachta ar an iris Business and Finance. In 1992 d’fhág Noel Business and Finance le dul ag obair ar chlár eacnamíochta agus gnó Marketplace de chuid RTÉ. Tar éis dó oiliúint a fháil mar Léiritheoir Teilifíse, bhí Noel freagrach as cuid de na léirithe beo is mó sna rannáin Cúrsaí Reatha agus Siamsaíochta. In 2000, d’fhág sé RTÉ le bheith ina Stiúrthóir ar chuideachta léirithe neamhspleách. D’fhill sé leis an bpost mar Eagarthóir ar Chúrsaí Reatha a thógáil áit a raibh sé freagrach as seoladh na sraithe Prime Time Investigates. In 2003 ceapadh Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse, an Rannán is mó in RTÉ agus é freagrach as an aschur teilifíse go léir ar RTÉ One agus RTÉ Two, agus as ioncam
tráchtála agus idirbheartaíochtaí do chearta spóirt. D’fhan Noel mar Bhainisteoir Stiúrtha Teilifíse go dtí 2010.

Cód Iompair Ghnó do Chomhaltaí Boird RTÉ - Cliceáil anseo

An Coiste Iniúchta agus Riosca: Téarmaí Tagartha - Cliceáil anseo

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie